VPN

From NMS
Revision as of 18:48, 26 April 2008 by Vokac (Talk | contribs) (New page: =Vlastnosti= VPN (Virtual Private Network) slouží k vytvoření zabezpečeného tunelu mezi místem z nějž se připojujete a VPN serverem. Veškerá (připadně vybraná) komunikace s...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vlastnosti

VPN (Virtual Private Network) slouží k vytvoření zabezpečeného tunelu mezi místem z nějž se připojujete a VPN serverem. Veškerá (připadně vybraná) komunikace se servery na internetu probíhá přes VPN spojení, takže bez ohledu na to kde se právě nacházíte, to vypadá, že jste připojeni přímo do sítě na FJFI.

výhody

 • zabezpečené spojení do sítě na FJFI z libovolné sítě a přes libovolný protokol
 • minimální restrikce v blokaci portů (pouze SMTP mimo ČVUT) a používání aplikací
 • snadný přístup k datům na Windows Serverech přes běžné MS sdílení
 • přístup k ČVUT zdrojům, které vyžadují použití IP adresy z rozsahu ČVUT

nevýhody

 • všechna data musí projít přes FJFI (lze obejít lokálním nastavením požadovaného routování)
 • zatím není možné získat veřejnou adresu z rozsahu ČVUT (komunikace přes NAT na VPN serveru)

Konfigurace

Na VPN serveru je použito OpenVPN pro jeho snadnou konfiguraci a podporu různých operačních systémů (Windows, Linux, MAC OS X, Solaris, *BSD, ...). Jako jeden z mála VPN softwarů navíc nevyžaduje uživatelské certifikáty (které na FJFI má celkem asi 5 lidí...).

 • stáněte a nainstalujte OpenVPN (v linuxu pro většinu distribucí existuje připravený balíček)
 • vytvořte soubor se seznamem kořenových certifikačních autorit FJFI VPN serveru
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICWjCCAcMCAgGlMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMHUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRgwFgYD
VQQKEw9HVEUgQ29ycG9yYXRpb24xJzAlBgNVBAsTHkdURSBDeWJlclRydXN0IFNv
bHV0aW9ucywgSW5jLjEjMCEGA1UEAxMaR1RFIEN5YmVyVHJ1c3QgR2xvYmFsIFJv
b3QwHhcNOTgwODEzMDAyOTAwWhcNMTgwODEzMjM1OTAwWjB1MQswCQYDVQQGEwJV
UzEYMBYGA1UEChMPR1RFIENvcnBvcmF0aW9uMScwJQYDVQQLEx5HVEUgQ3liZXJU
cnVzdCBTb2x1dGlvbnMsIEluYy4xIzAhBgNVBAMTGkdURSBDeWJlclRydXN0IEds
b2JhbCBSb290MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCVD6C28FCc6HrH
iM3dFw4usJTQGz0O9pTAipTHBsiQl8i4ZBp6fmw8U+E3KHNgf7KXUwefU/ltWJTS
r41tiGeA5u2ylc9yMcqlHHK6XALnZELn+aks1joNrI1CqiQBOeacPwGFVw1Yh0X4
04Wqk2kmhXBIgD8SFcd5tB8FLztimQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAG3r
GwnpXtlR22ciYaQqPEh346B8pt5zohQDhT37qw4wxYMWM4ETCJ57NE7fQMh017l9
3PR2VX2bY1QY6fDq81yx2YtCHrnAlU66+tXifPVoYb+O7AWXX1uw16OFNMQkpw0P
lZPvy5TYnh+dXIVtx6quTx8itc2VrbqnzPmrC3p/
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEQjCCA6ugAwIBAgIEBAAD+zANBgkqhkiG9w0BAQUFADB1MQswCQYDVQQGEwJV
UzEYMBYGA1UEChMPR1RFIENvcnBvcmF0aW9uMScwJQYDVQQLEx5HVEUgQ3liZXJU
cnVzdCBTb2x1dGlvbnMsIEluYy4xIzAhBgNVBAMTGkdURSBDeWJlclRydXN0IEds
b2JhbCBSb290MB4XDTA2MDMxNDIwMzAwMFoXDTEzMDMxNDIzNTkwMFowXzELMAkG
A1UEBhMCQkUxEzARBgNVBAoTCkN5YmVydHJ1c3QxFzAVBgNVBAsTDkVkdWNhdGlv
bmFsIENBMSIwIAYDVQQDExlDeWJlcnRydXN0IEVkdWNhdGlvbmFsIENBMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAlSKhEB1KRmBuBZGb34PC7RKyWnz4
q+H4UFwoLH5+ADiTsItK8cJMPBAsPO+w7KFpL7n8zAgUa41PGPOD0vqpNwggqlyq
gGCi1aUiAM9a5bSX37oevlyOFxlm/a+ffHuJsg4k2MerY8SVMo1I5mNZfQS4M6i9
111kvGO1900o/fkGcjFcukWUZaPStFjsO2FYRKMvYrObgLSC/dXHzFEl5ZU/Ry8w
e6zIeG7i4W0n6z3MAYLoNXeNq1i7VdHVpIFWjRzQFLGwBt6gkSLz8Kg0F0fG4D72
DFqsflBLzeFpbgb8Bn5qTbSVmaBZXDVm7NlJ1BfgYLBdpdca4ipuZvKvHQIDAQAB
o4IBbzCCAWswRQYDVR0fBD4wPDA6oDigNoY0aHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWMtdHJ1
c3QuY29tL2NnaS1iaW4vQ1JMLzIwMTgvY2RwLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUZWWjPdc7
EaMKByU3yUJKW3Z3UOEwUwYDVR0gBEwwSjBIBgkrBgEEAbE+AQAwOzA5BggrBgEF
BQcCARYtaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWMtdHJ1c3QuY29tL0NQUy9PbW5pUm9vdC5o
dG1sMIGJBgNVHSMEgYEwf6F5pHcwdTELMAkGA1UEBhMCVVMxGDAWBgNVBAoTD0dU
RSBDb3Jwb3JhdGlvbjEnMCUGA1UECxMeR1RFIEN5YmVyVHJ1c3QgU29sdXRpb25z
LCBJbmMuMSMwIQYDVQQDExpHVEUgQ3liZXJUcnVzdCBHbG9iYWwgUm9vdIICAaUw
DgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEF
BQADgYEAQ7NFg1RxxB/csjxrTr8m8k7yrZpb+oY3iOgUbEEYQl/vZT7rA3egt551
elF8uxVbuK+RoDSSU+1/KkmErLmAS7XHsiMi++vY+27JPPPS0bu+yRz/bQHbaYAO
maXqnnuXmI+3zyKcs7hd5akzF3TGlzcPtOkmgl9hCz8ePWTpK5s=
-----END CERTIFICATE-----
 • vytvořte konfigurační soubor pro OpenVPN (nezapomeňte v něm změnit cestu k souboru s certifikáty, který jste vytvořili v předchozím kroku)
client
dev tun
proto udp
remote nms.fjfi.cvut.cz 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
tls-client
# Odkomentujte jeden z následujících řádku a upravte cestu k certifikátům
#ca "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ssall.pem.crt" # windows
#ca "/etc/pki/tls/certs/ssall.pem.crt"          # linux
comp-lzo
verb 2
auth-user-pass
 • spusťte OpenVPN
  • pokud má ve windows soubor příponu "ovpn", potom na něj stačí dvakrát kliknout
  • v linuxu se konfigurační soubor dává do /etc/openvpn/client.conf a poté stačí spustít OpenVPN službu
 • při dotazu na jméno a heslo zadejte svoje hlavní FJFI jméno/heslo