Doména FJFI

From NMS
Revision as of 17:59, 11 November 2014 by Vokacpet (Talk | contribs) (SSSD)

Jump to: navigation, search
Servery / Služby
Přístupné komukoliv
windows
srk
linux / unix
kmlinux
Omezený/individuální účet
linux / unix
bimbo · buon(KF) · km(KM) · lenochod(KJR) · linux · node(KM) · sunrise(KF) · unixlab(KFE) · vkstat(KM)
Služby
backup · DHCP · DNS · doména FJFI · eduroam · fileserver · IdM · forum · gitlab · lists · moodle · indico · mailgw · K4 · mailserver · NMS · openvpn · skolniftp · ssh · videokonference · VoIP · video · VPN · wififjfi · wiki · www
Učebny
e-sklipek · KFE unixlab · KFE pclab · PD1 · KM 105 · KM 115
Ostatní
Network · Blokované porty
[edit] · [view]

Servery

Doménové servery
jméno (aliasy) umístění funkce / poznámka
ARK1 Břehová DC, LDAP, fileserver (Home, Shareds), uživatelský IIS
MRK1 Břehová Exchange, Hub-Transport, Client-Access, Mailbox
BRK1 Břehová Exchange Edge, ForeFront
ARK2 Trojanova DC, LDAP, fileserver (Home, Shareds), uživatelský IIS
MRK2 Trojanova Exchange, Hub-Transport, Client-Access, Mailbox
BRK2 Trojanova Exchange Edge, ForeFront
SRK Trojanova terminal server Windows
VRK2 Trojanova virtualizační server
Troja1 Trója DC, fileserver
DRK Děčín DC, LDAP
ARK3 Děčín Fileserver
Virtuální servery
jméno (aliasy) umístění funkce / poznámka
KMK VRK2 antivir (NOD32) aktualizační server, remote management
Print2 VRK2 printserver Trojanova
IT VRK2 IIS pro účely infrastruktury
SCP VRK2 SSH remote access pro namespace FRK
Witness VRK2 Exchange cluster witness


Kromě těchto doménových jmen bude na každý server směřovat několik aliasů pro zjednodušení a zobecnění konfigurace dalších služeb (Kerberos, LDAP, ...). Konfigurace ostatních strojů tak bude nezávislá na konkrétním jméně DC a v případě vypadku/zrušení některého DC se pouze alias nasměruje na některý funkční DC.

 • Servery - aliasy pro doménové kontrolery (hlavní wc), wc1, wc2, ...
 • Kerberos - aliasy krb (musí na něm běžet krb-admin), krb1, krb2, krb3, ...
 • LDAP - aliasy ldap (alias na vždy dostupný LDAP server), ldap1, ldap2, ldap3, ...
 • NTP - alias ntp (nutné zajistit, aby zde vždy běžel synchronizovaný NTP server)
 • Webmail - alias webmail, mail

Sites

V doméně jsou definovany nasledující sites:

FJFI-Centrum (obsahuje DC ARK1, ARK2)

FJFI-Troja (nalezi do ni DC Troja1)

FJFI-Decin (nalezi do ni DC DRK)


Replikace probihaji v hvezdicove topologii.

1. Inter-site-transport: type=IP, cn=Centrum-to-Troja, repllinterval=15 (min.), siteList= Centrum, Troja)

2. Inter-site-transport: type=IP, cn=Centrum-to-Decin, repllinterval=15 (min.), siteList= Centrum, Decin)


Server DRK (Decin) je pripojen pomoci VPN (IPvSec-RRAS) prostrednictvím serveru MRK2

Parametry pripojeni:

- IPv4 RAS

- Windows Authentication

- WAN Miniport FJFI-Trojanka (PPTP)

Firewall

Obecné nastavení firewallu lze nalézt v dokumentu Active Directory Replication Over Firewalls

Firewall
protokol port rozsah
echo ICMP 147.32.0.0/16 (resp. rozsah FJFI), pro servery s veřejnými službami by bylo vhodné 0.0.0.0/0
SMTP 25 TCP 147.32.5.45, 147.32.9.3 (mailgw) - pouze pro exchange servery
DNS 53 TCP+UDP 147.32.0.0/16, 2001:718:2::/48 (tam kde je potřeba z důvodu provozu rekurzivního DNS)
LDAP 389 TCP+UDP 0.0.0.0/0
LDAPs 636 TCP 0.0.0.0/0 (stačí na strojích s důvěryhodnými certifikáty)
LDAP GC 3268 TCP  ?.?.?.? (global catalog), minimálně pro FJFI (ČVUT)
Kerberos 88 TCP+UDP 0.0.0.0/0
Kerberos kpasswd 464 TCP+UDP 0.0.0.0/0
Kerberos Admin 749 TCP 0.0.0.0/0
NTP Time Service 123 TCP+UDP 0.0.0.0/0? minimálně pro FJFI (ČVUT)
SNMP 161 TCP+UDP pro management stroje (nms.fjfi.cvut.cz)
Samba 137,138,139,445 TCP+UDP minimálně rozsah FJFI (ČVUT?)
RPC 135 TCP rozsah FJFI(?) (ČVUT?) - nutné pro připojení počítače do domény
RPC(?) 2235 TCP mezi doménovými kontrolery(?) - nutné WMI(?)

Další informace lze nalézt v KB 555381, 179442, 832017

Aktuální konfiguraci firewallu si lze zjistit následujícími příkazy:

# z registrů
reg.exe query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile /s
# nebo přes netsh (bohužel nefunguje dumpnutí konfigurace...)
netsh firewall show config verbose = ENABLE

Konfigurace DNS

Primární DNS server pro doménu FJFI běží stále na ISC Bind. Je to jak z bezpečnostních důvodů (oddělení služeb/uživatelů Windows Serverů od správy DNS) tak i s ohledem na jednodušší rozšiřitelnost (v roce 2008 bude pravděpodobně zprovozněn DNSSEC). Pro potřeby doménových kontrolerů je potřeba zavést některé specielní záznamy. Detaily lze nalézt v dokumentu Configuring Non-Windows 2000 DNS Servers to Support Active Directory nebo také v DNS & Bind Cookbook.

Microsoft si bohužel pro DDNS update vytvořil vlastní zabezpečený protokol GSS-TSIG, který je podporován až v ISC BIND 9.5 (jejich DNS server totiž původně vychází z ISC BIND 4, ale neimplementovaly RFC standardy pro zabězpečení). Aby fungovala Kerberizovaná komunikace s Windows Servery, je navíc potřeba mít v ISC BINDu zakompilovanou podporu "spnego" (upozornění: RedHat nyní standardně kompiluje binárky BINDu 9.6 s volbou --disable-isc-spnego takže bez rekompilace nelze použít standardní rpm balíčky). V konfiguraci named.conf je potřeba přidat:

options {
 ...
 tkey-gssapi-credential "DNS/ns.fjfi.cvut.cz";
 # tkey-domain "FJFI.CVUT.CZ";
 ...
}

...
zone "fjfi.cvut.cz" {
 type master;
 file "data/fjfi.cvut.cz.zone";
 check-names ignore;
 ...
 update-policy {
  // grant FJFI.CVUT.CZ ms-self fjfi.cvut.cz. ANY
  // grant FJFI.CVUT.CZ ms-subdomain fjfi.cvut.cz. ANY
  // grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ self fjfi.cvut.cz. ANY
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ name dcX.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain _tcp.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain _udp.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain _msdcs.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain _sites.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain DomainDnsZones.fjfi.cvut.cz. ANY;
  grant DCX$@FJFI.CVUT.CZ subdomain ForestDnsZones.fjfi.cvut.cz. ANY;
 };
};
...

Dále je potřeba vygenerovat pro DNS server příslušný keytab, ktery bude sloužit k zabězpečení DDNS mezi ISC BIND a Windows DNS klientem právě pomocí GSS-TSIG. Pokud se bind spouští v chrootu, musí být správný krb5.conf a named.keytab v konfiguračním adresáři /var/named/chroot/etc. K vygenerování keytabu na windows lze použít příkaz (nezapomenout, že uvedené doménové jméno musí být na linuxovém stroji uvedeno v /etc/hosts, jinak nefunguje kerberos autentizace)

# smazání/vytvoření computer accountu NS-SVC-DNS$ v AD
dsrm -noprompt "CN=NS-SVC-DNS,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
dsadd computer "CN=NS-SVC-DNS,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
# vytvoření keytabu (nutné použít novější verzi ktpass.exe, která se pro w2k3 dost špatně hledá)
ktpass -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -princ DNS/ns.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ -mapuser FJFI\NS-SVC-DNS$ -pass +rndPass +Answer -out named.keytab

Kerberos na unix systémech je case-sensitive pro "uživatelský" (service) principal, tj. je nutné použít přesný tvar, který byl zadán při generování principalu DNS/ns.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ. Odpovídající text musí být vyplněn i v named.conf ve položkách tkey-gssapi-credential a tkey-domain. Pokud nejsou tyto hodnoty správně vyplněny, pak daemon buď vůbec nenastartuje (s nepříliš srozumitelnou chybovou hláškou) a nebo není schopen ověřit kerberizované spojení.

Windows DNS klient je standardně nakonfigurován tak, že se nejprve pokouší o DDNS update bez zabezpečení a teprve v případě chyby zkusí GSS-TSIG zabezpečení. Toto chování se dá upravit nastavením registrů.

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v UpdateSecurityLevel /t REG_DWORD /d 0x100 /f

Na Windows 2008 R2 je navíc potřeba aplikovat následující hotfix, protože jinak registrace záznamů pomocí DDNS do ISC Bind skončí chybou (detaily).

Pro naše potřeby bylo nejvhodnější přídat doménovým kontrolerům práva na správu specielních záznamů, ale nepovolit jim změny přímo v doméně fjfi.cvut.cz. Uvedené nastavení je dostatečné pro bezproblémový provoz Windows Domény bez nutnosti manuálnich zásahů do DNS v případě rekonfigurace domény (např. přidání/odebrání/přejmenování domain kontroleru). Všechny(?) doménové kontrolery mohou provádět změny v následujících zónách:

_tcp.fjfi.cvut.cz
_udp.fjfi.cvut.cz
_msdcs.fjfi.cvut.cz
_sites.fjfi.cvut.cz
DomainDnsZones.fjfi.cvut.cz
ForestDnsZones.fjfi.cvut.cz

Mám takový pocit, že standardně se tímto způsobem neupdatují záznamy pro různé AD site. Ty jsou vytvořeny/updatovány jen v okamžiku jejich konfigurace. Pokud se tedy informace o AD site nevytvoří musí se daná AD site zrušit a vytvořit znova (což není moc přijatelné řešení) nebo použít skript DnsAD.py, který vytvoří/smaže všechny potřebné záznamy podle aktuálního stavu v AD.

Pokud je potřeba znovu provést DDNS update těchto specielních záznamů na primárním DNS serveru, je potřeba provést následující příkazy:

net stop netlogon
#ipconfig /flushdns
#[restart DNS server]
net start netlogon
#ipconfig /registerdns
#dcdiag/netdig # to check the server.

# pro test DDNS by mělo stačit zadat
dcdiag /test:RegisterInDNS /DnsDomain:dc.fjfi.cvut.cz

# pro testy a opravu by mohl posloužit příkaz
# NOTE: tento příkaz není podporován na nových w2k8
netdiag /test:dns /fix

NTP - synchronizace času

Pro správnou funkci Kerbera je nutná synchronizace času mezi autentizovaným systémem a KDC serverem. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby se Windows Servery synchronizovali proti nějakému spolehlivému zdroji času a navíc poskytovali NTP službu pro klienty. Aktuální NTP server musí být dostupný na adrese ntp.fjfi.cvut.cz. Ve standardní konfiguraci w2k3 serveru je tolerance v nastavení času mezi serverem a klientem 5 minut. Pokud nebude čas správně synchronizován, pak přestane fungovat nejen přímá autentizace uživatelů, ale i ověřování služeb. Přesný čas na serverech (i klientech) je tedy kritický a je tedy nutné zajistit jeho monitorování (TODO).

Rozšíření schemat Active Directory

Aby mohli být v Active Directory uloženy všechny informace pro každého uživatele je potřeba rozšířit schémata o potřebné třídy a atributy. Většinu operací se schématy není možné vrátit zpět a proto je potřeba se nad tím pořadně zamyslet. Jedinnou možností je v podstatě přeinstalovaní celé domény (možná by to mohlo jit z ntbackupu???).

Active Directory umožňuje přidavat vlastní atributy, ale není možné je v budoucnu odstranit ani není možné měnit některé jejich parametry (např. datový typ). Také lze přidávat vlastní třídy všech typů, ale opět se jich už nikdy nezbavíme. Je také možné přidávat atributy do již existujících tříd, opět neexistuje možnost jejich odstranění.

Nejrozumnější způsob jak přidat vlastní atributy k existujícím objektům je vytvoření vlastní auxiliary class s požadovanými položkami. Pokud je totiž doména i forest nastaven v nativním windows 2003 módu, potom lze používat "dynamic linked auxiliary classes". To znamené, ze k libovolnému objektu lze tuto třídu přidat, ale lze ji také v budoucnu odebrat, pokud by nastaly nějaké problémy s kompatibilitou.

Všechny názvy přidaných atributů a tříd musí mít takový nazev, aby nebyl v konfliktu s existujícími (a to i v budoucnu). Z toho důvodu budou mít jedinečný přefix (ctu resp. fnspe resp. amavis). Kazdý objekt navíc můsí mit jedinečný identifikátor OID z rozsahu přileného VIC ČVUT.

V současnosti je pořeba do Active Directory potřeba přidat následující schemata:

 • fnspeAccount - uživatelské informace (osobní číslo, Eduroam účet, zpracování mailů, ...) - FIXME: toto není finální verze!, ale pro testování synchronizací je plně dostačující
 • amavisAccount - nastavení filtrování spamů/virů/... na mailgw

Property Sets GUIDs

Slouží k definování standardních přístupových práv na skupiny atributů. Ve schématu tomu odpovídá atribut attributeSecurityGUID. Více infromací zde, zde, zde a zde

General-Information: 59ba2f42-79a2-11d0-9020-00c04fc2d3cf
Public-Information: e48d0154-bcf8-11d1-8702-00c04fb96050
Private-Information: 91e647de-d96f-4b70-9557-d63ff4f3ccd8
Personal-Information: 77b5b886-944a-11d1-aebd-0000f80367c1
Email-Information: e45795b2-9455-11d1-aebd-0000f80367c1
Web-Information: e45795b3-9455-11d1-aebd-0000f80367c1
Membership: bc0ac240-79a9-11d0-9020-00c04fc2d4cf
User-Logon: 5f202010-79a5-11d0-9020-00c04fc2d4cf
User-Account-Restrictions: 4c164200-20c0-11d0-a768-00aa006e0529
Exchange-Information: ???
Standardní práva pro Property Set
Prop.Set SELF AUTH
General r
Public r
Private
Personal rw r
Email rw
Web rw r
Membership
User-Logon
User-Account
Exchange

Bohužel všechny objekty dědí navíc read práva na všechny atributy od kořene domény přes uživatele Everyone - opravdu netuším, co tímhle nastavením v Microsoftu sledují...

Exchange-Information property set je přidán po instalaci Exchange 2007 resp. Exchange 2010. Malinko nepříjemné je to, že do tohoto property setu jsou přesunuty některé atributy, které dříve byly v Public resp. Personal property setu a tím pádem "veřejně" přístupné pro čtení. Aplikace které atributy přesunuté do Exchange-Information property setu používají k nim tedy mohou ztratit přístup a je potřeba příslušným způsobem upravit přístupová práva.

Pro naše učely bude nejvhodnějsí přidat všechny atributy ze třídy amavisAccount do Public-Information property setu (logicky by asi patřili spíš mezi Email-Information, ale proxyAddresses a targetAddress jsou také součástí toho Public setu). Atributy z třídy fnspeAccount vesměs do Public-Information property setu, protože ho uživatel nemá právo přímo modifikovat (možná by bylo vhodnější pro některé atributy použít property set Private-Information, ale ten je až standardní součástí Windows 2008 serveru - backport tohoto property setu bych raději neriskoval s ohledem na nejasný upgrade domény). Je také dobré mít na paměti, že některé aplikace mohou (při instalaci) přesunout atributy do jeného přoperty setu, na který nebudou nastavany správně "naše" přístupová práva (např. Exchange 2007 přesouvá svoje atřibuty z Public-Information do Exchange-Information property setu)

Některé atributy fnspeAccount nejen, že nesmí být možné měnit, ale ani je číst. Týká se to hlavně hesel (fnspeEduroamPassword, fnspeWifiPassword). Pro ty je asi nejvhodnější použít vlastnosti LDAP schematu "Confidentiality Bit" (více zde, zde. Takto označený atribut nemají právo číst žádní uživatelé s vyjímkou administrátorů.

Uživatelské účty

 • veškeré organizační jednotky s běžnými uživatelskými účty budou pod ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz - nesmí zde být vytvářeni uživatelé s nějakou formou admin práv (kvůli zabezpečení)
 • ou=Auto - automaticky synchronizované učty proti stavu v Usermapu (vytváření i rušení)
 • ou=Trash - automaticky rušené účty - sem budou přesunuty účty z ou=Auto a budou zde čekat na potvrzení zrušení (tyto účty budou zablokované)
 • ou="Department"? - manuálně spravované učty (převážně zaměstnanci)
  • stačila by jedna organizační jednotka pro zaměstnance, ale z důvodu přehlednosti je lepší mít zvlášť "každou" katedru
  • příslušnost ke katedře je relace 1:N a bude dána zařazením uživatele do odpovídajících skupin (zařazení do nějaké OU "domovské" katedry je nepovinné/nezávislé)
  • jména budou obsahovat zkratky kateder (Dekanat, KDAIZ, KF, KFE, KIPL, KJ, KJCH, KJR, KM, KMAT, KSE, Tereza)
 • ou=Guest - povinná doba expirace
 • zvláštní postavení bude mít skupina ou=Specials pro učty se specálními přístupovými právy - ta musí být přímo pod dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz (z hlediska bezpečnosti)

Práva v Active Directory

U uživatelů (ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz) zachovat standardní nastavení s následujícími vyjímkami:

 • nesmí mít přístup k atributům ve třídě fnspeAccount, amavisAccount u ostatních uživatelů
 • nesmí mít právo read/search ani vlastní atribut fnspeEduroamPassword, fnspeWifiPassword
 • vlastník má právo nastavovat fnspeEduroamPassword, fnspeWifiPassword (tohle není nezbytně nutné)
 • vlastník si může libovolně měnit atributy amavisAccount (tohle není nezbytně nutné)
 • ani vlastník nemá právo nastavovat žádné další ctu*, fnspe* atributy
 • shrnuto - jestli je to jednodušší pro realizaci, tak bych (zatím) první bod rozšířil i na samotného vlastníka

Nastavit práva specielním účtům podle níže uvedené tabulky. Uvedeno je jen kam a na co má mít daný účet přístup - to znamená, že k ostatním položkám nesmí mít přístup.

Speciální účty - ou=Specials,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
jméno využití a práva
proxy_posix pro ou=People - read/search pro posixAccount atributy; omezení na IP rozsah FJFI (ČVUT?)
proxy_wifi pro ou=People - read/search pro sAMAccountName, fnspeEduroam*, fnspeWifi*; omezení na IP Radius serverů a NMS
proxy_mailgw pro ou=People - read/search pro proxyAddresses, targetAddress, amavis*; omezení na IP mailgw serverů a NMS
proxy_nms pro ou=People - read/search/write konfigurace účtu fnspe*, amavis*, targetAddress, read/search proxyAddress, write(reset) unicodePwd; omezení na IP NMS
write práva na "Reset Password" pro objekty User, inetOrgPerson; write práva na atribut pwdLastSet pro objekty User, inetOrgPerson (atribut je součástí property setu User-Account-Restrictions); write práva na Public-Information property set pro objekty User, inetOrgPerson;
proxy_usermap pro ou=People - read/search mail, read/search ctuPersonaId; omezení na IP ČVUT(?)
proxy_host
proxy_service
účet pro Kerberos host/service ticket host/hostname@FJFI.CVUT.CZ resp. service/hostname@FJFI.CVUT.CZ, více informací na #Host/Service Kerberos Key a v KB 324144
proxy_bind testovací uživatelský účet monitoring LDAP, nulová práva krom autentizovaného LDAP bind použít jako Eduroam testovací účet? (nebo raději proxy_wifi?) - nesmysl, na to potřebuji uživatele z ou=People
test003 testovací uživatelský účet pro Eduroam pro CESNETí monitoring, nulová práva, nutné vyplnit Eduroam heslo (promyslet - založit tento účet jen na RADIUS serveru?)

Typy účtů

 • konto (objectClass=user)
 • kontakt (objectClass=contact)
 • unix (objectClass=posixAccount)
 • eduroam (objectClass=fnspeEduroamAccount)
 • fnspeAccount (objectClass=fnspeAccount)
 • fjfi konto (objectClass=fnspeAccount)
 • amavis (objectClass=amavisAccount)

Mohou existovat následující kombinace (v závorce volitelné položky)

 • konto+unix+fnspeAccount[+amavisAccount]] - klasické uživatelské konto
 • kontakt+[fnspeAccount+amavisAccount] - mail kontakt nebo samotné eduroam konto

FIXME: promyslet využití jedné nebo více tříd pro informace v AD (fnspeAccount x fnspeAccount+fnspeEduroamAccount+...) - zatím použít jednu třídu fnspeAccount pro vše + amavisAccount

FIXME: funkce pro konverzi konto<->kontakt? funkce pro přidání/odebrání učtu např. eduroam ke kontaktu, fnspeAccount ke kontu, ... - tohle zatim neřešit

Synchronizace s Userermapem

Usermap slouží jako primární zdroj pro automatické zakládání a rušení účtů. Každému studentovi/zaměstnanci/spolupracovníkovi FJFI se automaticky vytvoří účet v ou=People se standardními přístupovými právy. Další umístění závisí na personálním zařazení konkrétní osoby. Náleží k určité organizační jednotce (katedra, děkanát...), je zaměstnanec a nepatří k žádné organizační jednotce (Auto_emp) nebo je student a nepatří k žádné organizační jednotce (Auto). Umístění je průběžně editováno v souladu s údaji v Usermapu. Pokud bude uživatel potřebovat nějaké individuální nastavení účtu v AD, může být přesunut do příslušné organizační jednotky (podsložka "Manual", která nepodléhá automatické správě). Účty zrušené v Usermapu budou s odstupem 30 dnů přesunuty do ou=Trash a zablokovány. Pokud se změní stav v Usermapu na "zombie" (oUser.status - viz. dále) nebo učet z Usermapu úplně zmizí, potom se lokální stav nastaví na "kill" a uživatel je o chystaném zrušení jeho účtu informován emailem. V tomto stavu účet setrvá konfigurovatelnou dobu 30 dnů, kdy si uživatel bude moci stáhnout svá data nebo si zařídit přesunutí do organizační jednotky ou=Outliving nebo jiné, kde nebude jeho účet automaticky rušen. Za normálních okolností přejde účet i na FJFI do stavu "zombie". Takový účet bude zablokován a přesunut do ou=Trash. Po 14 měsících od přesunu do ou=Trash budou účty automaticky odstraněny včetně uživatelských dat (domovské adresáře, maily, databáze, ...) Stav je uchováván v atributech fnspeStatus, fnspeStatusTimestamp.

životní cyklus uživatelského účtu

 • vzniká na základě synchronizace učtů s Usermapem nebo ručně,
  • staus je nastaven na hodnotu "init"
  • aktivací účtu uživatelem s ověřením proti účtu v Usermapu se status mění na "active"
   • všechny důležité informace obdrží uživatel v emailové zprávě po aktivaci
  • je automaticky synchronizován dle informaci v Usermapu (spojeno přes uživatelské osobní číslo)
 • je automaticky zrušen, pokud zmizí z Usermapu nebo oUser.status bude "zombie"
  • lokální status je nastaven na "kill" a poznamená se timestamp
  • účet typu stu
   • uživatel obdrží info o chystaném zablokování jeho účtu emailem
   • po 30 dnech je odebrán z organizačních jednotek a skupin
   • přesunut do ou=Trash a zablokován, status nastaven na "zombie" a poznamená se timestamp
   • po dalších 90 dnech je odstraněn včetně dat
  • účet typu emp
   • uživatel obdrží emailem info o zachování účtu včetně emailu, pokud to výslovně nežádá opak
   • po 30 dnech je odebrán z organizačních jednotek a skupin
   • přesunut do ou=katedra\emerit, status nastaven na "emerit" a poznamená se timestamp

Atributy

 • z důvodů lepší kompatibility a podpory FJFI specifických atributů je potřeba do objectClass přidat následující auxiliary classes: inetOrgPerson, posixAccount, fnspeAccount, amavisAccount - poslední dvě (tři) jen pokud jsou aktuálně potřeba (amavisAccount bude potřeba až když uživatel provede vlastní konfiguraci spamového filtru)
 • vytvořit speciální účet v AD s minimálními právy a možnosti nastavovat atributy z fnspeAccount a amavisAccount
 • uživatel nesmí mít právo měnit (některé) svoje atributy (např. ctuPersonalId, fnspeEduroamDisabled, ...)
 • objekt oUser se odkazuje na objekt ze skriptu pro import dat z Usermapu viz. [1]
Atributy v AD
atribut typ popis
Uživatelské jméno
sAMAccountName C uživatelské jméno - pro studenty Usermap username, pro zaměstnance příjmení(?); pro případ konfliktu mít algoritmus pro automatické řešení - musí brát v úvahu již existující jména, mailové adresy (musí existovat možnost vytvořit adresu "sAMAccountName"@fjfi.cvut.cz), jména v Usermapu?, jména za seznamu rezervovaných jmen (z externího souboru); uživatelská jména bez návaznosti na Usermap musí být kratší než 8 znaků nebo musí mít nějaký prefix (poslední bod se týká pouze naší vnitřní politiky a ne kontrol potřebných provádět během synchronizace), pro první import použít informace z dokumentu o migraci uživatelských účtů
cn C nastavit na stejnou hodnotu jako sAMAccountName
uid C nastavit na stejnou hodnotu jako sAMAccountName
msSFU30Name C nastavit na stejnou hodnotu jako sAMAccountName
posixAccount
uidNumber C vyplnit jen při vytváření účtu, jedinečné číslo v intervalu <1000,30000), pro první import použít informace z dokumentu o migraci uživatelských účtů
gidNumber C vyplnit jen při vytváření účtu číslem 1000
homeDirectory C vyplnit jen při vytváření účtu stringem /home/"sAMAccountName"
loginShell C vyplnit jen při vytváření účtu stringem /bin/bash
gecos A synchronizovat vždy stringem vytvořeným z "givenName sn", bez diakritiky
mail FIXME: atributy vyplnit až při první změně hesla (do té doby mail nefunkční)? - zatím vytvořit schránku hned při zakládání uživatele
mail A pro zaměstnance Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz pro studenty "sAMAccountName"@fjfi.cvut.cz (pozor na jména/příjmení, které se skládají z více části oddělených mezerami), pro první import použít informace z dokumentu o migraci uživatelských účtů; v případě konfliktu zaměstnanecké adresy Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz tuto adresu nevytvářet, ale poslat mail správci
proxyAddresses AA pro všechny "sAMAccountName"@fjfi.cvut.cz, zaměstnanci navíc Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz (v případě konfliktu informovat správce mailem nebo lépe rozmyslet algoritmus pro automatické řešení těchto případů), nastavit defaultni adresu na tu "nejhezčí" (pokud existuje např. Jméno.Přijmení@fjfi.cvut.cz) - prefix SMTP:, ostatní mají prefix smtp:
fnspeMailAddresses AA budou sem přidávány všechny automaticky vytvářené adresy
uživatelské informace
displayName A kvůli hledání synchronizovat plně jméno (včetně titulů) s diakritikou a bez diakritiky (do atributů displayName, displayName;lang-cs, displayName;lang-en), displayName vyplnit prozatím bez diakritiky, FIXME: (ne)uvádět tituly?
name A to samé co do displayName (?) - nyní jen jméno bez diakritiky a bez titulů
wWWHomePage A synchronizovat oUser.privateWeb
facsimileTelephoneNumber A synchronizovat oUser.fax
telephoneNumber A synchronizovat oUser.phone
mobile A synchronizvat oUser.mobilePhone
otherPhone A synchronizovat oUser.privatePhone
 ??? A synchronizovat oUser.privateMail (existuje nějaký vhodný standardní atribut? pokud ano, tak ho použít.
department A synchronizovat vše z oUser.departmentName
departmentNumber A synchronizovat vše z oUser.departmentNumber
fnspeStatus A synchronizovat oUser.status ("new", "active", "kill", "zombie", "dead", "unknown")
fnspeStatusTimestamp  ? časová značka změny fnspeStatus, měnit pouze v případě, že se mění také fnspeStatus
c C nastavit při vytváření na "CZ"
co C nastavit při vytváření na "Czech Republic"
l A synchronizovat oUser.address(0).city
street A synchronizovat oUser.address(0).street
postalCode A synchronizovat oUser.address(0).zip
title C nastavit na "CTU FNSPE"
další zajímavé atributy
memberOf AP podle skupin existujících v AD a v oUser.groups, podrobné vysvětlení dále u popisu skupin
profilePath C vybrat server podle místa katedry phd studenta či zaměstnance
scriptPath  ?
userAccountControl  ? pro blokování účtu(?)

Legenda:

 • C - vyplnit při vytváření nového účtu
 • A - synchronizovat vždy podle aktuálních údajů (z Usermapu)
 • AA - pouze přidávat aktuální údaje (zachovat všechny stávající hodnoty atributu)
 • AP - zachovat "neznámé" hodnoty a synchronizovat ostatní dle definovaného seznamu

Konfigurace synchronizace

Synchronizační skript si bude načítat externí soubor s konfiguracemi. Zde budou uloženy informace potřebné pro přístup k informačním systémům (jména/hesla) a také seznam cvutPersonalId, které se nemájí importovat z Usermapu. Také zde bude seznam uživatelských jmen, které nelze použít pro hodnotu atributu sAMAccountName (např. root, abuse, mail, ...)

API synchronizačního skriptu

FIXME: tohle není finální verze, je potřeba detailně promyslet - no snad už to je trošku kompletní

Synchronizační skript by měl poskytnout přehledné API k následujícím operacím:

fnspeSync()
synchronizuj s Usermapem - smaž/přesuň/updatuj/vytvoř účty (vrátí mailem informace o konfliktech, nekonzistencích, ...)
fnspeSync(cvutPersonalId)
synchronizuj jednoho konkrétního uživatele
fnspeCreateUser(type, cvutPersonalId, username, ou, dictionary)
vytvoř uživatele - obecná funkce (nebude volána přímo, ale přes specializovanější fce), parametry nemusí mít nastavenou hodnotu, je-li nastaveno
 • type - typ účtu ("user", "mail") - asi udělat jako bitovou mapu
  • user - standardní účet
  • mail - vytvořit také mailstore
 • cvutPersonalId, dotáhne informace z Usermapu
 • username - je preferováno před tím případně dotaženým z Usermapu
 • ou - vytvoří uživatele v příslušné ou (jinak standardně v ou=Auto)
 • dictionary - vše se zkopíruje do hodnot atributů vytvářeného uživatele
fnspeCreateUsermapUser(...)
stejné parametry jako předchozí fce mimo typu, který bude nastaven na "user"+"mail", cvutPersonalId je povinný
fnspeCreateFnspeUser(...)
stejné parametry jako předchozí fce mimo typu a cvutPersonalId (nastaveno automaticky na "user"+"mail" resp. prázdná hodnota), username je povinný
fnspeCreateGuestUser(...)
stejné jako createFnspeUser, ale typ jen "user" (tj. vytvořit bez mailstore), před username přidá prefix "guest_", založí v ou=Guest
fnspeTrashUser(dn)
přesune uživatele s DN do ou=Trash a disabluje přístup
fnspeRemoveUser(dn)
úplně odstraní uživatele s DN včetně mailstore a dat(?)
 • změň charakter účtu - povinné parametry: operace (add|remove), charakter (user|contact|mail|eduroam|fnspe|...)
 • samostatná konfigurace způsobu synchronizace pro všechny atributy (full|add|add+remove_list|one_time|...) - FIXME: promyslet
fnspeCreateOfficialAddresses(dn)
pokud je vyplněn atribut targetAddress nebo homeMDB (prostě má nastaven forward nebo existuje účet na Exchange) tak přidá do atributů proxyAddresses adresu username@fjfi.cvut.cz a pro zaměstnance navíc jméno.příjmení@fjfi.cvut.cz (zas v případě konfliktu s existující adresou ji nepřidá a pošle mail správci), nastaví atribut mail na jméno.příjmení@fjfi.cvut.cz - pro ty, co tuto adresu mají - pro ostatní na username@fjfi.cvut.cz
fnspeCreateMailstore(dn)
vytvoří mail účet na Exchange
fnspeRemoveMailstore(dn)
zruší účet na Exchange

Motivace je pro poslední tři funkce je taková, že se při synchronizaci _nebude_ automaticky vytvářet účet na Exchange (kvůli externím spolupracovníkům, kteří by ji stejně nepoužívali - pár se mi jich totiž teď ozvalo) a vytvoří se až v okamžiku, kdy si uživatel bude "aktivovat účet" (bude si nastavovat heslo) - v tom okamžiku budeme potřebovat funkci, která pro daného uživatele založí mail účet na správném Exchange serverů a pak přidá správné mailove adresy (formulář pro "aktivaci účtu" si tu vytvoříme sami).


 • bylo by dobré, aby existoval nějaký "verbose" mód, který by na stdout nebo stderr vypisoval hlášky o průběhu synchronizace
 • bylo by dobré mít nějaké jednoduché commandline rozhraní k uvedeným funkcím

Synchronizační skripty

svn co https://comp.fjfi.cvut.cz/repos/umapsync umapsync

FnspeCmdService

Toto je služba, která poslouchá na definovaném portu a umožňuje spustit lokání skript s parametry, které přijdou ze sítě. V tuto chvíli slouží k vytváření uživatelských mailboxů při aktivaci konta a nastavení přesměrování FJFI www stránek. Aktuální verzi je možné stáhnout na:

svn co https://comp.fjfi.cvut.cz/repos/cmd_service cmd_service

Instaluje/registruje se příkazem (z .NET frameworku, měl by být někde v c:\windows\Microsoft.NET\Framework):

installutil.exe "c:\cesta\k\binarce\FnspeCmdWindowsService.exe"
# pro odinstalaci lze použít příkaz:
# installutil.exe /u "c:\cesta\k\binarce\FnspeCmdWindowsService.exe"

Poté je možné tuto službu spouštět/zastavovat standardním souborem přes mmc (je potřeba nastavit, aby se spouštěla automaticky při startu systému). Na firewallu je nutné povolit přístup na port, na kterém bude služba poslouchat. Z hlediska bezpečnosti je vhodné povolit přístup pouze z IP adres, které tuto službu nezbytně potřebují.

Po prvním spuštění vytvoří v registrech klíč s konfigurací, kterou je pak možné upravit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService
port - číslo portu, kde služba poslouchá (3210)
script - skript, který má spustít (cmd.vbs)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService\config
# mapování předaných dat na parametry příkazové rádky
# key ..... příkaz cmd_service
# value ... parametry výše uvedeného skriptu

# výpis aktuální konfigurace
reg.exe query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService
reg.exe query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService\config

Příklad záznamů v registrech:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService]
"port"=dword:00000c8a
"script"="c:\\scripts\\umapsync\\umapsync.vbs"
"timeout"=dword:00007530

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FnspeCmdService\config]
"mail"="mailbox create"
"web"="web redirect"
"test"="/quiet test log"

Otestovat se dá nejlépe nějakým rozumným telnet klientem (ten ve woknech nepatří mezi ty rozumné)

telnet jmeno.stroje.s.bezici.sluzbou port
mail username
OK/FAIL

telnet jmeno.stroje.s.bezici.sluzbou port
web username http://nejaka.domena.cz/adresa
OK/FAIL

Návratová hodnota OK/FAIL je nastavena podle toho, jestli byl skript uspěšně vykonán a skončil s exit kódem 0. Je-li navrácena chybová hodnota FAIL, bude v application event logu poznamenáno, kde nastala chyba. Pokud došlo k chybě při vykonávání skriptu, budou podrobnosti v log souborech vykonávaného skriptu.

FnspeLibrary - synchronizace 2010

Vzhledem k horší resp. žádné podpoře vbscriptu (resp. lepší podpoře powershell) v novějších verzích w2k8 serverů a Exchange2010 budou synchronizační skripty přepsány do C# a powershellu. Původní idee zmíněné výše zůstávají nadále platné, pouze se mění prostředky resp. konkrétní jazyk implementace (navíc dojde pouze k pročištění rozhraní objektů potřebných pro správu uživatelských účtů).

Aby vše fungovalo, je potřeba provést následující instalace / konfigurace:

 • instalace kořenové CA, která podepsala LDAP rozhraní Usermapu (aktuálně CESNET CA)
 • ODBC driver pro MySQL
  • starší verzi 3.51 (5.1 není aktuálně podporovaná DB na Usermapu)
  • pro skripty je potřeba nainstalovat 32bit verzi i na 64bit systému
  • pro C# je (asi) potřeba 32bit i 64bit verze (instalováno/registrováno ručně z admin shellu pomocí "install.bat 0")
 • korektní konfigurace v FnspeLibrary.config
 • WMI přístup k ostatním serverům (fileserver, IIS, ...) - firewall na TCP port 135, 2235
 • // copy xcacls.exe in the SCRIPT_PATH (no longer required, using default icacls.exe)
 • naimportovaná AD schemata (amavisAccount, fnspeAccount)
 • minimálně w2k3 nativní mód domény i forestu (support for auxial classes)

ADScripts - synchronizace 2014

Přepis FnspeLibrary přímo do powershellu z důvodu malé flexibility v úpravě a kompilaci C# DLL knihovny. Rozhraní pro přístup k uživatelským datům zůstalo stejné jako v případě FnspeLibrary, rozdíl je pouze v několika řádcích inicializace a ta je demonstrována v example-usermap.ps1. Nové powershell rozhraní navíc přistupuje přímo k datům v usermap LDAPu a databázi Oracle obsahující číselníky (telefony, adresy, funkce ...).

# zdrojové soubory powershell skriptů
svn co https://comp.fjfi.cvut.cz/repos/adscripts adscripts

Uživatelská jména

Pro studenty standardně ve formatů KOS/Usermap jména. Toto jméno je rezervováno po celou dobu působení na ČVUT + 1 rok a pak může být recyklováno (narozdíl od osobního čísla, které by mělo být jedno pro danou osobu navěky). VIC také umožňuje změny uživatelských jmen, což ale na FJFI nebude podporováno viz. dále.

V případě, že uživatel nebude mít jméno z KOS/Usermapu, nesmí toto jméno být v konfliktu s některým již existujícím účtem. Z toho důvodu je žádoucí vytvářet "lokální" jména jiným způsobem než to dělají na VICu (5 písmen ze jména, 3 z příjmení které v případě konfliktu nahrazují čísly) - nejvhodnější jsou pravděpodobně jména kratší než 8 znaků nebo zavedení určitého prefixu (např. guest_username). Doporuční osmi maximální délky osm znaků má dva důvody, historické (některé systémy nemusí podporovat dlouhá uživatelská jména) a praktické (např. formátování výstupů v unixových systémech).

Všechna uživatelská jména musí být přebírána z ČVUTího IdM (aktuálně se přebírají stále z Usermapu), kde by měli být zavedeni všichni uživatelé a to buď jako klasičtí studenti/zaměstnanci nebo hosté ČVUT (do budoucna bude existovat aplikace na zakládání ČVUTích host účtů).

ČVUT uživatelská jména jsou maximálně 8 znaků dlouhá a standardně se vytváří z pěti písmen příjmení a třech písmen z křestního jména. Pokud by nastal konflikt s existujícím jménem, je konec jména změněn na číslo, které se inkrementuje (např. novakj35). Uživatelská jména jsou neměnná (ani v případě, že se někdo vdá, rozvede, ...) a nebudou nikdy recyklována.

Speciální účty

Pokud je potřeba založit nějaký speciální účet, který nemá odpovídající záznam v ČVUT IdM, musí být použité jméno zavedeno na blacklist, aby takový účet nemohl v IdM v budoucnu nikdy vzniknout. Takové uživatelské jméno by nemělo obsahovat mezery a mělo by se skládat z malých písmen, číslic, pomlčky a podtržítka ([a-z0-9_-]). Využití podtržítka je navíc limitováno na předem definované speciální prefixy (např. guest_, ???). Jedná se např. o standardní Windows/Linuxové účty (admin, root, http, guest, ...). Navíc speciální účty ve Windows AD by měli být v samostatném kontejneru ou=Special,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz.

Jména se speciálními právy

Normální uživatel by neměl mít žádná administrátorská práva. Pokud je potřebuje, měl by k tomu sloužit jiný účet, který bude mít tvar username-admin. Takový účet ale nesmí být založen v ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz, protože by zde mohla vzniknout možnost privilege escalation některého ze speciálních účtů.

Pokud je/byl uživatel někdy členem skupiny administratorů, potom si tuto informaci AD poznamená do atributu adminCount, který podle dokumentace znamená: "Indicates that a given object has had its ACLs changed to a more secure value by the system because it was a member of one of the administrative groups (directly or transitively)". Účty, které mají nastaven "adminCount" příznak může modifikovat jen administrátor (vlastnost AD) - speciální uživatel používaný přes rozhraní na NMS není admin a proto např. nastavováni hesel pro wireless sítě nebude z rozhraní na NMS fungovat. Toto je další důvod proč by běžné uživatelské účty neměli být v admin skupinách.

Eduroam jméno

Jméno pro Eduroam se musí skládat z uživatelského jména a realm, který slouží jako identifikátor domovské instituce. Vlasní autentizace uživatele tak může být delegována na domácí RADIUS servery. Uživatelské jméno na FJFI bude mít tvar "sAMAccountName"@fjfi.cvut.cz. Bylo by dobré, aby toto jméno bylo zároveň platnou mailovou adresou uživatele. Pomocí eduroam atributů v AD bude možné zablokovat samostatně přístup k Eduroam účtu bez blokace vlastního AD účtu.

FIXME: zajištění přístupu hostů k WiFi bude tedy na správcích Windows

Mailové adresy

Všichni uživatelé budou mít adresu ve tvaru "sAMAccountName"@fjfi.cvut.cz (tedy stejnou jako "Eduroam jméno"), zaměstnancům bude navíc automaticky generována adresa ve tvaru Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz. V případě konfliktu nebude adresa automaticky vytvořena, ale o vzniklé situaci bude ihned informován správce mailem. Uživatelům Terezy může být ručně přidána ještě adresa ve tvaru Jméno.Příjmení@tereza.fjfi.cvut.cz.

Historické oficiální adresy user@km1.fjfi.cvut.cz a user@troja.fjfi.cvut.cz budou zachovány jen na požádání (stejně jako tomu bylo/je pro user@br.fjfi.cvut.cz). Příjem bude zajištěn přímo na Exchange, nebude docházet k žádnému přepisování příchozích ani odchozích neoficiálních adres. Adresy user@kmk.km.fjfi.cvut.cz budou zrušeny, jelikož existovali jen z důvodu interního směrování mailů.

U nově automaticky vytvářených adres je potřeba zkontrolovat, jestli obsahují jen povolené znaky [a-zA-Z0-9_.-] (hlavně při generování adres Jméno.Příjmení@fjfi.cvut.cz, protože to občas obsahuje speciální jinde neošetřené znaky). Pokud nová adresa nesplňuje tyto požadavky, bude o tom správce informován mailem.

Heslo

Uživatelská hesla musí mít definovanou minimální složitost, aby se zabránilo slovníkovým útokům. Heslo musí být minimálně 8 znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň dvě skupiny znaků (písmena malá/velká, číslice, speciální znaky). FIXME: Je potřeba každé heslo zkontrolovat proti slovníku. Pro host/service kerberos účty mohou být hesla úplně neznámé náhodně generované znaky. Je potřebné/vhodné mít různé reálné účty pro různé hosty?

Platnost hesla není omezena, ale pokud to bude situace v budoucnu vyžadovat, může být zavedena povinnost pravidelné změny hesla.

Pro přihlašování je nutné vždy používat zabezpečené spojení (TLS/SSL nebo nějaký ekvivalent). Služby u nichž nelze zajistit vyzrazení hesla po nezabezpečeném kanále nesmí být vůbec provozovány (např. IMAP, HTTP, ...). U ostatních musí dojít k odmítnutí spojení před vlastním přenosem hesla.

Skupiny

Skupiny by měli obsahovat stejně jako uživatelská jména znaky [a-z0-9_-] (malá písmena, číslice, podtržítko a pomlčka). Dále je vhodné, aby délka názvu skupiny nepřevyšovala 8 znaků. Důvodem je maximální možná kompatibilita s Unix systémy. Kvůli unixovým resp. POSIX compatible systémům musí každá skupina obsahovat posixGroup třídu. Skupinové ID třídy musí být jedinečné >= 1000.

Každý uživatel bude dle informací v Usermapu automaticky zařazen do skupin zaměstnanec/doktorand na příslušné katedře (existence všech skupin není povinná, neexistence těchto skupin nebude brána jako chyba při synchronizaci účtů). Navíc bude možné ručně přidat každého uživatele do skupiny vyhrazené každé katedře. Poslední možností je přidaní nazvu skupiny do atributu fnspeForceGroup a to při synchronizaci způsobí, že uživatel bude přidán jako memberOf odpovídající skupiny. Mohou existovat následující standardní skupiny:

Skupiny
název GID využití
1000-1099 vyhrazeno pro potřeby fakulty (1000-1010 vyhrazeno pro automaticky spravované skupiny, 1011-1049 rezervováno pro budoucí využití)
users 1000 standardní skupina pro všechny uživatelské účty
1001 unassigned
emp 1002 skupina pro všechny zaměstnance
phd 1003 skupina pro všechny phd studenty
stu 1004 skupina pro všechny studenty (mimo PhD)
decin 1006 skupina pro uživatele v Děčíně
troja 1007 skupina pro uživatele v Troji
external 1010 skupina pro externisty
1X00-1X99 vyhrazeno pro potřeby katedry (1X00-1X10 vyhrazeno pro standardní automaticky spravované skupiny, 1X11-1X49 rezervováno pro budoucí využití)
"depName" 1X00 ručně spravovaný seznam lidí na dané katedře
"depName"_all 1X01 "depName"+"depName"_emp+"depName"_phd
"depName"_emp 1X02 zaměstnanec katedry (automaticky synchronizováno dle Usermapu)
"depName"_phd 1X03 phd student katedry (automaticky synchronizováno dle Usermapu)
"depName"_stu 1X04 student katedry, mimo PhD (zatím používá KMAT, ruční zadávání)
"depName"_staff 1X05 učitel na katedře (automaticky synchronizováno dle Usermapu)

Pokud bude nějaká katedra (organizační jednotka) potřebovat další skupiny pro svoji vlastní potřebu, potom by měli mít jako prefix název katedry, aby se jména skupin nemohli v budoucnu dostat do konfliktu mezi různými katedrami. Skupinové GID si katedra bude volit z přiděleného rozsahu.

Rozsahy GID pro katedry
skupina rozsahy GID
users 1000
km 1100-1199
kf 1200-1299
kj 1300-1399
kipl 1400-1499
kfe 1500-1599
kmat 1600-1699
kjch 1700-1799
kdaiz 1800-1899
kjr 1900-1999
kse 2000-2099
dekanat 2100-2199
tereza 2200-2299
crrc 2300-2399

Export

ldifde.exe -d OU=People,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz -f people.ldif
ldifde.exe -d OU=Groups,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz -f groups.ldif

Diskové služby

Rozdělení písmen pro disky
písmeno funkce / poznámka
A-L vyhrazeno pro lokální zařízení (disky, cdrom, uživatelské síťové disky, ...)
M-S vyhrazeno pro potřeby fakulty (globálních a lokálních správců - využití nutno uvést do této tabulky!)
M: síťový domovský adresář
N: sdílená složka v rámci katedry (organizační jednotky)
O: veřejně přístupná složka napříč všemi částmi fakulty
P: osobní webová prezentace (Public HTML)
S: síťový adresář s instalačními zdroji (admins/rw, users/ro)
T-Z vyhrazeno pro potřeby lokálního uživatele

Rozložení a organizace dat:

 • Fileservery ARK1 (Břehová), ARK2 (Trojanova), ARK3 (Děčín), Troja1 (Troja)
 • Centrální datové úložiště (DFS)
  • servery AR1, ARK2
  • Replicated folders:
   • Home (osobní síťové adresáře)
   • Profile (roaming profiles pro účely učeben)
   • Share (obsahuje sdílené složky organizačních jednotek a jiné)
   • WWW (webhosting zaměstnanců)
   • WW2 (webhosting pro studenty)
  • Published to Namespace: FRK (Servers ARK1, ARK2)
 • Lokální datové úložiště Děčín (SMB 2.1)
 • server ARK3
  • Shared folders: Home, Profile, WWW, WWW2, Share
  • data jsou zde umístěna na základě pracovního/studijního zařazení

Kerberos

Nastavit následující konfigurace:

Maximum lifetime for user ticket: 26 hours

LDAP

Je potřeba upravit limity pro přístup k datům v Active Directory přes standardní LDAP rozhraní. Vcelku zajímavé informace jsou v KB 315071

 • MaxPageSize "musí" být nastaveno minimálně na počet uživatelů+skupin - tedy 5000(?)

Pro korektní fungování SASL autentizace pomocí GSSAPI je navíc potřeba, aby LDAP servery měli korektní záznamy v DNS a to včetně odpovídajících jednoznačných reverzních záznamů (simple autentizace funguje i když nejsou DNS záznamy v pořádku, ale na druhou stranu vyžaduje přihlášení přes SSL zabezpečené platnými certifikáty).

Jednoduchý test přístupu k datům v AD se simple autentizací

# klasické SSL spojení
ldapsearch -H ldaps://ldap.fjfi.cvut.cz -b 'dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz' -D 'FJFI\username' -W cn=username
# STARTTLS negotiation po navázání spojení
ldapsearch -ZZ -H ldap://ldap.fjfi.cvut.cz -b 'dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz' -D 'FJFI\username' -W cn=username

Jednoduchý test přístupu k datům v AD s kerberos autentizací

# získání kerberos ticketu pro autentizaci LDAP spojení
kinit username@FJFI.CVUT.CZ 
# klasické SSL spojení
ldapsearch -O minssf=0,maxssf=0 -H ldaps://ldap.fjfi.cvut.cz -b 'dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz' cn=username
# STARTTLS negotiation po navázání spojení
ldapsearch -O minssf=0,maxssf=0 -ZZ -H ldap://ldap.fjfi.cvut.cz -b 'dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz' cn=username

Příklad simple autentizace v pythonu:

import ldap
# Set LDAP options, e.g.:
# ldap.set_option(ldap.OPT_X_TLS_CACERTDIR, '/etc/pki/tls/certs')
# ldap.set_option(ldap.OPT_X_TLS_CACERTFILE,, '/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt')
# ldap.set_option(ldap.OPT_X_TLS_REQUIRE_CERT, ldap.OPT_X_TLS_NEVER)
conn = ldap.initialize("ldaps://ldap1.fjfi.cvut.cz,ldaps://ldap2.fjfi.cvut.cz")
# Now try StartTLS extended operation
# conn.set_option(ldap.OPT_X_TLS, ldap.OPT_X_TLS_DEMAND)
# conn.start_tls_s()
conn.simple_bind_s('FJFI\username', 'secret')
# print user data from AD
for dn, attrs in conn.search_s('OU=People,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz', \
                ldap.SCOPE_SUBTREE, '(cn=username)'):
  print "%s: %s" % (dn, attrs)

Příklad SASL GSSAPI autentizace (s využítím keytabu) v pythonu:

import ldap, ldap.sasl, krbV
# use SASL GSS authentication using Kerberos keytab
conn = ldap.initialize("ldap://ldap1.fjfi.cvut.cz,ldap://ldap2.fjfi.cvut.cz")
# Now try StartTLS extended operation
#conn.set_option(ldap.OPT_X_TLS, ldap.OPT_X_TLS_DEMAND)
#conn.set_option(ldap.OPT_X_SASL_SSF_MIN, 0)
#conn.set_option(ldap.OPT_X_SASL_SSF_MAX, 0)
#conn.start_tls_s()
context = krbV.default_context()
principal = krbV.Principal(name='host/name.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ', context=context)
keytab = krbV.Keytab(name='/etc/krb5.keytab', context=context)
ccache = context.default_ccache(primary_principal=principal)
#ccache.init(principal)
ccache.init_creds_keytab(keytab=keytab, principal=principal)
sasl_auth = ldap.sasl.sasl({},'GSSAPI')
conn.sasl_interactive_bind_s("", sasl_auth)
# print user data from AD
for dn, attrs in conn.search_s('OU=People,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz', \
                ldap.SCOPE_SUBTREE, '(cn=username)'):
  print "%s: %s" % (dn, attrs)

Při použití SASL (GSSAPI) autentizace a zabezpečeného přenostu dat přes STARTTLS (port 389) nebo SSL (port 636) je navíc potřeba OpenLDAP knihovně vysvětlit, aby nepoužívala "SASL privacy layers", které LDAP rozhraní AD nepodporuje (z hlediska zabezpečení je to pořád OK). V takovém případě je potřeba přidat do /etc/openldap/ldap.conf řádek s sasl_secprops minssf=0,maxssf=0 nebo přímo v kódu nastavit tyto parametry např. pomoci

conn.set_option(ldap.OPT_X_SASL_SSF_MIN, 0)
conn.set_option(ldap.OPT_X_SASL_SSF_MAX, 0)

Certifikáty

Naimportovat do domény kořenový certifikát a CRL CESNET CA, naimportovat intermediate CA a CRL pro aktuální serverové certifikáty.

Pro LDAP rozhraní AD je potřeba restart serveru po instalaci certifikátu do ??? certificate store (možná stačí restart příslušné služby - netestováno). Pro ostatní služby (např. IIS) je potřeba v příslušných konfiguračních nástrojích vybrat, který certifikát se má používat.

Exchange

Je nutné zrušit automatické generovaní emailových adres pomocí RUS (Recipient Update Service). Zkonfigurovat to lze přes Exchange System Manager -> Recipients -> Recipient Update Service. U všeho je potřeba nastavit update interval na "Never run".

Je nutné zkonfigurovat generovaní emailových adres pomocí RUS (Recipient Update Service) přes Exchange System Manager -> Recipients -> Recipient Update Service. Pro správné fungovaní všech požadovaných mailových adres nezavisle na vytvoření / zrušení mailstore na Exchange je potřeba zrušit přidávání a odstraňování "internetových" mailových adres (ty co jsou v atributu proxyAddresses s prefixem "smtp:" resp. "SMTP:".

Také je potřeba nastavit (při změnách je občas nutné restartovat příslušnou službu):

 • zabránit příjmu mailů z jiných adres než je mailgw (nebo IP rozsah FJFI / ČVUT?) - nastavit přímo na firewallu
 • limity na velikost přijímaných / odesílaných mailů kompatibilní s mailgw Exchange System Manager -> Global Settings -> Message Delivery -> Properties -> Recipient Filtering
 • odmítání pošty pro neexistující uživatele Exchange System Manager -> Global Settings -> Message Delivery -> Properties -> Defaults a dále je potřeba nastavit Exchange System Manager -> Servers -> jméno serveru -> Protocols -> SMTP -> Default -> Properties -> General -> Advanced -> Filter Enabled
 • nastavit odesílání pošty přes mailgw Exchange System Manager -> Servers -> jméno serveru -> Protocols -> SMTP -> Default -> Properties -> Delivery -> Advanced Delivery -> Smart host

Pro zjednodušení konfigurace Outlooku je možné navíc přiat do DNS záznamy pro autodiscovery Exchange > 2007 serveru.

Konfigurace Linuxu/Unixu

Pro jednoduchost není dobré vytvářet více domén. Uživatelé by pak museli používat jméno včetně jména domény, což by bylo dost nepohodlné a některé aplikace by asi špatně rozdýchávali uživatelská jména ve tvaru DOMAIN\username.

Různé možnosti integrace Windows s Unixy jsou docela podrobně popsány v dokumentu Windows Security and Directory Services for UNIX v1.0. Dále bude popsán jen jeden ze způsobu, který je vhodné použít u nás.


Konfigurace účtu v AD

Pro rozumnou funkci AD pro unixová prostředí je potřeba mit doménu a forest nastaven na nativní windows 2003 mód, protože jinak AD nemá podporu po "dynamic linked auxiliary classes". Vzhledem ke kopatibilitě je vhodné k uživatelskému účtu v AD přidat následující auxiliary classes: inetOrgPerson, posixAccount. Dále je potřeba udržovat některé atributy synchronizované, protože různé aplikace mohou využívat buď jeden nebo druhý: uid = msSFU30Name = sAMAccountName

Uživatel musí mít vyplněny následující atributy posixAccountu:

 • uid = msSFU30Name = sAMAccountName
 • uidNumber - jedinečné číslo z intervalu [1000-30000)
 • gidNumber - zatím jedna skupina "users" s gidNumber = 1000
 • loginShell - /bin/bash
 • unixHomeDirectory - /home/"sAMAccountName"
 • gecos - ASCII "givenName sn"

Synchronizace času

Pro správnou funkci Kerbera je nutná synchronizace času mezi autentizovaným systémem a KDC serverem (tolerance 5 minut). Je potřeba, aby se klienti synchronizovali proti nějakému přesnému časovému zdroji. Pro tyto účely zde běží NTP server na adrese ntp.fjfi.cvut.cz (spuštěno hlavně pro účely monitoringu správného času na serverech, uživatelé by měli používat nějaké spolehlivé NTP servery, viz. dále). Pokud nebude čas správně synchronizován, pak přestane fungovat nejen přímá autentizace uživatelů, ale také další služby jako např. adresáře sdílené přes sambu.

Pro synchronizaci času lze využít oficiální servery CESNETu:

tik.cesnet.cz
tak.cesnet.cz

Uživatelské informace

Získávají se pomocí NSS a v případě Windows AD domény k nim lze přistupovat několika různými způsoby (export do "passwd", LDAP, winbind). Kvůli zachování stejných UID na všech stanicích nelze (jednoduše) použít winbind. LDAP přístup je asi "nejčistší" řešení, ale bude se muset vyzkoušet jestli je výkonostně přijatelný (jinak lze provádět exporty z LDAP do standardních souborů jako tomu je/bylo u Novell NDS). V případě problémů s výkonem LDAPu by stálo za zvážení použít nscd daemona pro cachování získaných informací (potřeba otestovat, protože před pár lety docela zlobil při použití proti Novell LDAP).

Pro přístup přes LDAP rozhraní k Windows AD je potřeba na firewallu povolit porty 389 TCP, 389 UDP, 636 TCP (z celého internetu). Pro zabezpečený přístup přes LDAP se používají x509 certifikáty. Klient musí důvěřovat certifikační autoritě, která podepsala certifikáty používané pro zabezpečenou LDAP komunikaci. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny Windows AD stroje měli platné certifikáty vydané Cesnet CA nebo SureServer EDU.

LDAP

Pro zpřístupnění informací přes LDAP je potřeba nainstalovat "nss_ldap" a upravit konfigurace /etc/nsswitch.conf a /etc/ldap.conf (pro práci s LDAP nástroji je ještě vhodné upravit /etc/openldap/ldap.conf).

 • /etc/nsswitch.conf
...
passwd:   files ldap
shadow:   files ldap
group:   files ldap

hosts:   files dns wins
...
 • /etc/ldap.conf
host ldap1.fjfi.cvut.cz ldap2.fjfi.cvut.cz ldap3.fjfi.cvut.cz
base dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
ldap_version 3
# In case AD doesn't allow anonymous binds
# binddn cn=proxy nss,ou=special,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
# bindpw secret
pam_min_uid 1000
# RFC 2307 (AD) mappings
nss_map_objectclass posixAccount user
nss_map_objectclass shadowAccount user
nss_map_attribute uid sAMAccountName
nss_map_attribute homeDirectory unixHomeDirectory
nss_map_attribute shadowLastChange pwdLastSet
nss_map_objectclass posixGroup group
nss_map_attribute uniqueMember member
pam_login_attribute sAMAccountName
pam_filter objectclass=User
pam_password ad
# Disable SASL security layers. This is needed for AD.
sasl_secprops maxssf=0
 • /etc/openldap/ldap.conf
BASE  dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
URI  ldaps://ldap1.fjfi.cvut.cz ldaps://ldap2.fjfi.cvut.cz ldaps://ldap3.fjfi.cvut.cz
TLS_CACERTDIR /etc/openldap/cacerts

Soubory

Aby fungovaní unixu/linuxu nebylo v neustále závislé na korektní funkci LDAP serveru, je možná vhodnější exportovat (v pravidelných intervalech) aktuální informace do standardních souborů. K tomu slouží následující skript napsaný v pythonu (nutné doplnit správné heslo pro proxy_posix účet případně upravit některé cesty dle lokálních potřeb):

svn co https://comp.fjfi.cvut.cz/repos/scripts/LdapAccount.py

Autentizace

Existuje více způsobů jak autentizovat uživatele z Windows AD (Kerberos, LDAP, winbind, RADIUS, ...). Nejrozumnější vlastnosti má Kerberos, který je přímo navržen pro bezpečnou autentizaci uživatelů. Navíc uživatel získá Kerberos ticket, který může dále používat pro autentizaci k dalším službám (SSO).

SSSD

Je řešení RedHatu pro autentizace (pam) a zpřístupnění informací o uživatelských učtech (nss). Má hromadu konfiguračních možností a obecně vypadá jako robustnějši řešení než např. samotný pam_ldap+nss_ldap (např. umožňuje cachování informací a "offline režim"). V principu lze použít dvě různé konfigurace pro lokální prostředí s AD. První řešení je na míru šité pro AD a vyžaduje, aby daný počítač byl joinutý do domény, druhé řešení používa klasickým způsobem LDAP a Kerberos rozhraní AD a nevyžaduje joinutí do domény.

Aby systém vůbec začal využívat služby SSSD daemona, můsí se požadavky na autentizaci přesměrovat na pam_sss modul a uživatelské učty musí využívat nss_sss. Je potřeba upravit (zkontrolovat) následující konfigurační soubory:

# /etc/nsswitch.conf
...
passwd:   files sss
shadow:   files sss
group:   files sss
...
# /etc/pam.d/password-auth resp. /etc/pam.d/system-auth

#%PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet
auth    sufficient  pam_sss.so use_first_pass
auth    required   pam_deny.so

account   required   pam_unix.so broken_shadow
account   sufficient  pam_localuser.so
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 500 quiet
account   [default=bad success=ok user_unknown=ignore] pam_sss.so
account   required   pam_permit.so

password  requisite   pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type=
password  sufficient  pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password  sufficient  pam_sss.so use_authtok
password  required   pam_deny.so

session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_unix.so
session   optional   pam_sss.so

Na RedHat 6.x jsou tyto soubory automaticky správně modifikovány po instalaci SSSD. Tu lze provést následujícím příkazem:

# důležité je nainstalovat i 32bit verzi jinak nebudou běhat
# žádné aplikace zkompilované 32bit
yum install sssd sssd-tools sssd-client sssd-client.i686

Případně lze provést všechny potřebné modifikace PAM a NSS jedním příkazem

authconfig --update --enablesssd --enablesssdauth

SSSD AD

Relativně minimální konfigurace SSSD proti FJFI AD může vypadat následujícím způsobem. Aby níže uvedená konfigurace fungovala, musí být splněny následující požadavky

 • počítač musí být zařazen v AD doméně (viz. Host/Service Kerberos Key)
  • musí existovat /etc/krb5.keytab
  • musí být zkonfigurován kerberos v /etc/krb5.conf (viz. např. ukázka konfigurace)
  • musí fungovat ověření pomocí keytabu kinit -k -t /etc/krb5.keytab host/name.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ
 • uživatelské účty musí mit posixAccount atributy (viz. Konfigurace účtu v AD)
 • pam_sssd v konfiguraci /etc/pam.d/system-auth a /etc/pam.d/password-auth (viz. SSSD)
 • sssd pro příslušné položky (passwd, shadow, group) v /etc/nsswitch.conf (viz. SSSD)
 • zkonfigurovat sssd daemona
  • použitelné konfigurace sssd uložené v /etc/sssd/sssd.conf jsou uvedeny níže
  • konfigurační soubor musí mít nastavena práva: chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
  • při použití SELinuxu je potřeba mít správné securitz labely na konfiguracích: restorecon -R -v /etc
  • nutné povolit a nastartovat sssd daemona
# základní minimální konfigurace /etc/sssd/sssd.conf pro FJFI AD
[sssd]
domains = fjfi.cvut.cz
services = nss, pam
config_file_version = 2

[nss]

[pam]
# caching credentials for offline logging
#offline_credentials_expiration = 3
#offline_failed_login_attempts = 3

[domain/fjfi.cvut.cz]
id_provider = ad
access_provider = ad
ad_server = ldap1.fjfi.cvut.cz,ldap2.fjfi.cvut.cz,ldap3.fjfi.cvut.cz
# ad_hostname is necessary only if hostname can't be matched with entries in keytab
#ad_hostname = host.fjfi.cvut.cz
#ad_access_filter = (memberOf=cn=skupina,ou=Groups,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz)
dyndns_update = false
ldap_schema = ad
ldap_id_mapping = false
ldap_disable_referrals = true
# global
min_id = 1000
max_id = 30000
cache_credentials = true

Pokud chceme omezit skupinu lidí, kteří budou mít přístup k linuxovému stroji se zkonfigurovaným SSSD AD, potom musíme zvolit access_provider = ldap, jelikož výše uvedený ad provider nemá (v aktuální verzi na RHEL6.5) žádné další možnosti konfigurace. Konfigurace vlastního service by pak mohla vypadat např. následovně:

# část konfigurace /etc/sssd/sssd.conf omezující přístup pro členy dané skupiny (RHEL6.x resp. sssd < 1.11)
[domain/AD]
id_provider = ad
auth_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ldap
ad_domain = fjfi.cvut.cz
ad_server = ldap1.fjfi.cvut.cz,ldap2.fjfi.cvut.cz,ldap3.fjfi.cvut.cz
# folloving name is necessary only if local hostname doesn't correspond entries in keytab file
#ad_hostname = host.fjfi.cvut.cz
# defines user/group schema type
ldap_schema = ad
# using explicit POSIX attributes in the Windows entries (default is false)
ldap_id_mapping = false
# ldap access controls - requires access_provider set to ldap
ldap_sasl_mech = GSSAPI
ldap_access_filter = memberOf=cn=skupina,ou=Groups,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
ldap_access_order = filter,expire
ldap_account_expire_policy = ad
ldap_force_upper_case_realm = true
# performance
ldap_disable_referrals = true
# global
min_id = 1000
max_id = 30000
cache_credentials = true
enumerate = true

V budoucnu bude možné využít ad_access_filter, který je ale až v novější verzi SSSD 1.11 (RHEL7)

Po vytvoření požadované konfigurace je potřeba zajistit, aby se při startu systému spustil také sssd daemon

# povolení spuštění sssd při startu + okamžitý start sssd služby na RHEL 6.x (init skripty)
chkconfig sssd on
service sssd start
# povolení spuštění sssd při startu + okamžitý start sssd služby na RHEL 7.x (systemd)
systemctl enable sssd
systemctl start sssd

SSSD LDAP+Kerberos

[sssd]
domains = LOCAL,LDAP
services = nss, pam
config_file_version = 2

[nss]
filter_groups = root
filter_users = root
reconnection_retries = 3
entry_cache_timeout = 300
entry_cache_nowait_percentage = 75

[pam]
reconnection_retries = 3
offline_credentials_expiration = 3
offline_failed_login_attempts = 3
offline_failed_login_delay = 5
pam_pwd_expiration_warning = 3

[domain/LOCAL]
id_provider = local
auth_provider = local
access_provider = permit

[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = krb5
chpass_provider = krb5
access_provider = ldap
min_id = 1000
max_id = 30000
ldap_uri = ldap://ldap1.fjfi.cvut.cz,ldap://ldap2.fjfi.cvut.cz,ldap://ldap3.fjfi.cvut.cz
ldap_search_base = dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
ldap_id_use_start_tls = true
ldap_tls_cacert = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
# simple autentizace uživatele pro přístup k LDAP informacím
#ldap_default_bind_dn = CN=proxy_posix,OU=Specials,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz
#ldap_default_authtok_type = password
#ldap_default_authtok = secret
# kerberos autentizace uživatele pro přístup k LDAP informacím
ldap_sasl_mech = GSSAPI
ldap_sasl_authid = host/hostname.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ
ldap_referrals = false
ldap_schema = rfc2307bis
ldap_user_search_base = ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
ldap_user_object_class = user
ldap_user_home_directory = unixHomeDirectory
ldap_user_principal = userPrincipalName
ldap_user_name = sAMAccountName
ldap_group_search_base = ou=groups,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
ldap_group_object_class = group
#ldap_search_timeout = ??? # switch to offline mode after this timeout
#ldap_network_timeout = 6
#ldap_opt_timeout = 5
#ldap_access_filter = memberOf=cn=emp,ou=Groups,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz
#ldap_access_order = filter,expire
ldap_access_order = expire
ldap_account_expire_policy = ad
ldap_force_upper_case_realm = true
ldap_disable_referrals = true
# kerberos configuration
krb5_server = krb1.fjfi.cvut.cz,krb2.fjfi.cvut.cz,krb3.fjfi.cvut.cz
krb5_realm = FJFI.CVUT.CZ
krb5_canonicalize = false
min_id = 1000
max_id = 30000
cache_credentials = true
account_cache_expiration = 7
entry_cache_timeout = 14400
enumerate = true

Při použití výše uvedené konfigurace proti AD (tj. kerberos autentizace + TLS zabezpečený přenos dat) je potřeba na RHEL 6.x do /etc/openldap/ldap.conf přídat řádek

# Active Directory not supporting nested security or privacy layers
sasl_secprops minssf=0,maxssf=0

Kerberos

Toto je starší způsob z doby, kdy ještě neexistovala možnost použít sssd. Navíc lze tento starší návod aplikovat na platformách, které nepodporují sssd.

Na linuxu je potřeba naintalovat balík "krb5-workstation" a "pam_krb5", je potřeba mít povolen přístup na KDC (Key Distribution Center) na portech 88 TCP, 88 UDP, 749 TCP (z celého internetu). Konfigurační soubor /etc/krb5.conf by mít např. následující obsah

...

[libdefaults]
default_realm = FJFI.CVUT.CZ
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 14d
forwardable = yes

[realms]
FJFI.CVUT.CZ = {
 kdc = krb1.fjfi.cvut.cz:88
 kdc = krb2.fjfi.cvut.cz:88
 kdc = krb3.fjfi.cvut.cz:88
 admin_server = krb.fjfi.cvut.cz:749
 default_domain = fjfi.cvut.cz
}

[domain_realm]
.fjfi.cvut.cz = FJFI.CVUT.CZ
fjfi.cvut.cz = FJFI.CVUT.CZ

...

Pro otestování kerberos autentizace, vypsání a zrušení získaného ticketu lze použít následující příkazy:

kinit username
klist
kdestroy

Pro autentizaci na stanici je potřeba ještě zkonfigurovat PAM moduly. Na RedHatu 5.x (RHEL5) stačí upravit soubor /etc/pam.d/system-auth, na RedHatu 6.x (RHEL6) je to samé potřeba provést ještě v /etc/pam.d/password-auth

#%PAM-1.0
auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet
auth    [authinfo_unavail=ignore success=1 default=2] pam_krb5.so minimum_uid=1000 use_first_pass
auth    [default=done] pam_ccreds.so action=validate use_first_pass
auth    [default=done] pam_ccreds.so action=store
auth    [default=bad] pam_ccreds.so action=update
auth    required   pam_deny.so

account   required   pam_unix.so broken_shadow
#account   sufficient  pam_localuser.so
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 1000 quiet
account   [authinfo_unavail=ignore default=done] pam_krb5.so minimum_uid=1000
account   required    pam_permit.so

password  requisite   pam_cracklib.so try_first_pass retry=3
password  sufficient  pam_unix.so md5 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password  sufficient  pam_krb5.so minimum_uid=1000 use_authtok
password  required   pam_deny.so

#session   optional    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_unix.so
session   optional   pam_krb5.so minimum_uid=1000

Tato konfigurace PAMu je napsána s ohledem na to, že uživatelé budou v /etc/passwd. Při použití přímého přístupu k informacím v LDAP přes nss_ldap by bylo vhodné tam udělat ještě pár drobných ůprav s ohledem na možnou (ne)dostupnost LDAP (v podstatě jde o přidání user_unknown=ignore k řádkům, kde je authinfo_unavail=ignore) - více informcí.

Také je na zvážení (z hlediska bezpečnosti/dostupnosti), jestli použvat pam_ccred. To se uvidí časem a bude to záviset na(ne)fungovaní nových windows serverů.

Host/Service Kerberos Key

Pokud bude mít systém/služba vlastní Kerberos klíč, potom je možné s platným uživatelským Kerberos ticketem přistupovat na tyto systémy/služby bez dalšího zadávání hesla. Základní informace lze nalézt v KB 324144. Mapování služby na uživatelský učet je N:1. Nejvhodnější bude přidávat tyto účty k "objektu počítače", které vznikají přídáním stroje do AD a mají tvar jméno$ (tyto účty by měli být automaticky na globalním ČVUT IdM blacklistu). Preferovaný způsob přidání stroje do AD z linuxu je pomocí samby a jejího příkazu net ads [join|leave|keytab add].

Vytvoření keytabu ve windows

K vytvoření kerberos keytabu je nejprve potřeba vytvořit computer account v AD. Následující příkaz pak vytvoří keytab a asociuje příslušné autentizační údaje s účtem v AD.

# smazání/vytvoření computer accountu HOSTNAME$ v AD
# (lze také naklikat v admin mmc User and Computer consoli)
dsrm -noprompt "CN=HOSTNAME,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
dsadd computer "CN=HOSTNAME,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
# vytvoření/asociace host kerberos principálu (na w2k8 by měl být ktpass.exe součástí default instalace)
C:> ktpass /princ host/hostname.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ /mapuser FJFI\hostname /pass +rndPass /out c:\hostname.keytab /crypto all /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /mapop set [-kvno 1]
# vytvoření služby ftp pro hosta hostname.fjfi.cvut.cz (pouze pokud na "hostname" provozujeme službu FTP)
C:> ktpass -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -princ ftp/hostname.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ -mapuser FJFI\HOSTNAME$ -pass +rndPass +Answer -SetUpn -out hostname.keytab [ -mapOp set -kvno 1 ]
# pro lepší kompatibilitu s MIT kerberem se prý hodí parametr -crypto DES-CBC-MD5 (asi historicke a zbytečné)

Z neznámého důvodu mě na linuxu nefungovalo získávání ticketu pres kinit -k -t file.keytab, když jsem v ktpass použil -crypto DES-CBC-MD5. Nejsem si také jist jaký je rozdíl ve vygenerovaném souboru při použití různých ptype (KRB5_NT_PRINCIPAL, KRB5_NT_SRV_HST, KRB5_NT_SRV_INST).

Vytvoření keytabu v linuxu pomocí msktutil

Na linuxu je potreba nainstalovat msktutil, který umožňuje přidání computer account do Active Direcotry, manipulaci s hesly a získání keytabu pro daného hosta resp. službu. Je potřeba mít korektně vytvořený konfigurační soubor Kerbera /etc/krb5.conf a platný ticket administrátora AD. Dále je potřeba mít na paměti, že msktutil pracuje pouze s globální "default_realm" z konfiguračního souboru a v některých případech záleží na pořadí v němž jsou uvedeny parametry na příkazovém řadku. Pokud dojde k nějakým problémům, potom je vhodné použít parametr --verbose. Příkaz se používá následujícím způsobem:

# vytvoř computer account v AD pro aktuálního hosta a přidej do /etc/krb5.keytab
msktutil -c
# to samé, ale výsledek uloží do souboru test.keytab
msktutil -c -k test.keytab
# to samé, ale pro stoj se jménem test (automaticky přidá doménu ke jménu záznamu v AD, např. test-fjfi-cvut-cz$)
msktutil -h test -c -k test.keytab
# to samé, ale pro stoj se jménem test a jméno v AD bude TEST$
msktutil --computer-name TEST -h test -c -k test.keytab
# přidej službu ldap k computer accountu TEST$ a exportuj do test.keytab
msktutil --computer-name TEST -h test -s ldap -k test.keytab
# update kerberos credentials ... msDS-KeyVersionNumber
# (pravděpodobně nutné po ručním zásahu do atributu servicePrincipalName)
msktutil --computer-name TEST -h test -u -k test.keytab

Je také potřeba si uvědomit, že kerberos ticket je platný jen pro správné (doménové) jméno. Pokud chceme, aby bez problémů fungoval přístup jak k test.fjfi.cvut.cz tak i test, potom bude nutné vytvořit pro každou variantu jeden záznam. Jako dobrý příklad mohou sloužit záznamy u doménového kontroleru, které lze zjistit např. LDAP dotazem:

# získání kerberos ticketu, který umožní autentizovaný dotaz do LDAPu Active Directory
kinit
# dotaz na computer account TEST
ldapsearch -H ldap://ldap.fjfi.cvut.cz -b 'dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz' 'sAMAccountName=TEST$' userPrincipalName servicePrincipalName msDS-KeyVersionNumber

Vytvoření keytabu v linuxu pomocí samby

V novějších verzích samby lze vcelku konfortně vytvářet účty počítačů (zařazovat počítače do domény) a spravovat keytab soubory. Pro korektní chování je potřeba správná konfigurace v smb.conf a default realm v krb5.conf nastavená na doménu DC. Dále je potřeba provádět (většinu) příkazů pod účtem roota, protože k některým souborům nemá běžný uživatel přístup a nelze měnit jejich umístění v konfiguračním souboru.

[global]
 workgroup = FJFI
 security = ads
 realm = FJFI.CVUT.CZ
 #samba 3.3: use kerberos keytab = True
 #samba 3.5: kerberos method = system keytab|dedicated keytab|secrets and keytab
 kerberos method = secrets and keytab
 #private dir = .

Také je potřeba na firewallu doménového kontroleru povolit přístup k LDAPu (TCP i UDP) na portu 389 a "samba" porty (445, 139 a možná ještě další z rozsahu 136-139).

# získání kerberos ticketu (abychom pro některé z následujících příkazu nemuseli zadávat heslo)
kinit admin

# odstranění záznamu o počítači TEST1234 z AD
net -U admin -n TEST1234 ads leave
# přidání záznamu o počítači TEST1234 do AD 
net -U admin -n TEST1234 ads join createupn=host/test1234.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ [ osName=Linux osVer=5 ]
# vypsání informací o počítači TEST1234 z AD
net -n TEST1234 ads status

# _kompletní_ vyčístění keytabu
net -n TEST1234 ads keytab flush
# vytvoření keytabu
net -n TEST1234 ads keytab create
# vypsání informací z keytabu
net -n TEST1234 ads keytab list
# přidání služby do keytabu
net -n TEST1234 ads keytab add ldap
net -n TEST1234 ads keytab add DNS
...

Kombinace windows + linux

Vzhledem k chování programů ktpass.exe (pro w2k3 je součástí "Support Tools") a msktutil je "nejlepší" pro složitější služby použít oba...

# ve windows spustit
dsrm -noprompt "CN=TEST,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
dsadd computer "CN=TEST,CN=Computers,DC=fjfi,DC=cvut,DC=cz"
ktpass -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -princ HOST/test.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ -mapuser TEST$ -pass +rndPass +Answer -SetUpn
ktpass -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -princ ftp/test.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ -mapuser TEST$ -pass +rndPass +Answer -SetUpn
ktpass -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -princ http/test.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ -mapuser TEST$ -pass +rndPass +Answer -SetUpn
# v linuxu pak vygenerovat jeden keytab
msktutil --computer-name TEST -h TEST -u --upn 'host/test.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ' -k test.keytab

Import dat z keytabu

# Vytvořený keytab se importuje např.
ktutil
ktutil: rkt krb-hostname-host.keytab
ktutil: rkt krb-hostname-ftp.keytab
ktutil: l
ktutil: wkt /etc/krb5.keytab
ktutil: q

# Ověření funkčnosti lze povést příkazem kinit
kinit -k [ -t /etc/krb5.keytab ]

# zjištění informací z keytabu
klist -e -k [ -t /etc/krb5.keytab ]

Je také možné vytvářet tyto klíče přímo na unix systémech, jak je popsáno na Interoperability with Microsoft Windows 2000 Active Directory and Kerberos Services.

Samba

Samba 3.x umožňuje uživatelům Windows používat vysdílené disky včetně všech přístupových práv. Aby to fungovalo, je potřeba zkonfigurovat /etc/samba/smb.conf a zaregistrovat daný systém v AD. Podrobnější dokumentace je v oficiálním HOWTO

workgroup = FJFI # nebo název katedry
server string = %h
security = ADS
realm = FJFI.CVUT.CZ
#samba 3.3: use kerberos keytab = True
#samba 3.5: kerberos method = system keytab|dedicated keytab|secrets and keytab
kerberos method = secrets and keytab
preferred master = no

# konfigurace winbind (bez běžícího winbindd používá samba "starší"
# autentizační mechachanizmus ntdomain z "auth methods")
;winbind separator = \\
idmap backend = tdb
idmap uid = 1000000-1999999
idmap gid = 1000000-1999999
idmap config FJFI : backend = ad
idmap config FJFI : range = 1000-29999
winbind nss info = rfc2307
# allow enumeration of winbind users and groups
# (this should be probably set to "no" for huge domains)
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
# give winbind users a real shell (only needed if they have telnet access)
;template homedir = /home/%D/%U
;template shell = /bin/bash
# Winbind usernames without DOMAIN prefix
winbind use default domain = yes

# úplné disablovaní exportu tiskových služeb přes sambu
load printers = no
printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes

Registrace se provádí příkazem (musí fungovat překlad přidělené hostname <-> IP, jinak nebylo možné úspěsně donkončit registraci):

# připojení stroje test.fjfi.cvut.cz do FJFI domény
net -UAdministrator%password ads join createupn=host/test.fjfi.cvut.cz@FJFI.CVUT.CZ createcomputer=Computers/Servers/Unix
# přidání dalších kerberizovaných služeb na stanici
net -UAdministrator%password ads keytab add HTTP

Opět je nutné povolit na firewallu Windows Serveru porty 137 TCP/UDP, 138 TCP/UDP, 139 TCP/UDP, 445 TCP/UDP, 389 TCP/UDP, 636 TCP. Vzhledem k použítí Kerbera pro autentizaci je nutné mít synchronizovaný čas.

Pro správné fungování autentizace musejí být doménový uživatelé uvedeni v /etc/passwd resp. musí být dostupní přes getent passwd. Toho lze dosáhnout i tak, že do /etc/nsswitch.conf přidáte resolvování passwd resp. group přes winbind.

passwd:   files winbind
group:   files winbind